Tách kiện hàng

10/05/2021

Tính năng Tách kin hàng trên Portal - Split

Dành cho các kin hàng thuc dng “Inbound Tracking” (đc bit là khách hàng mua hàng online và ship v warehouse ca Vietlink Global - VLG).

Sau khi khai báo xong Inbound Package/ Kin hàng gi đến, khách hàng có th tách kin hàng này thành nhng kin hàng nh hơn theo ý mun ca mình (thực hiện trước khi hàng v đến kho VLG). 

Thao tác: kéo sn phm mun tách và th vào kin hàng mun tách.

Thay đi s lượng ca sn phm bng cách kéo – th qua li gia kin gc và kin tách; hoc chn s lượng mong mun trong kin tách.

Có th gn nhãn, đt tên d nh cho kin mi tách này.

Ví d: tách các sn phm riêng ra theo tên người thân ca mình.

Vân: 03 vitamin E

Tú: 01 giày Adidas.

Có th thay đi ni dung sau khi tách kin.

Mun xóa kin tách, cn chn Split/ Tách ra kin gc, sau đó chn Delete/ Xóa kin mun xóa (bên trong kin gc).

Các sn phm còn li trong package gc s t sinh ra package mi. Package gc không th dùng đ to vn đơn/ shipment, mà phi dùng package mi t sinh ra đ to shipment.

Các kin mi có th được gom chung li trong mt shipment:

Trong danh mc các kin, chn các kin mun to shipment chung bng cách click chn các ô vuông ct đu tiên ca mi kin; sau đó kéo xung dưới cùng và chn “Ship/ To Vn Đơn”.

*Xin lưu ý: Hin ti chưa th to shipment kết hp gia kin hàng và Orders Mua Hàng M trc tiếp trên Portal.

Xem Video hướng dẫn thao tác tại đây
Trong quá trình s dng, chúng tôi rt mong nhn được ý kiến đóng góp ca Quý khách hàng đ có th hoàn thin hơn các tính năng trên Portal ca Vietlink Global.