Điều Khoản Về Dịch Vụ

12/03/2018

Nếu đạt được thỏa thuận cụ thể để tiến hành hợp đồng, Vietlink Global (dưới đây được gọi là “công ty”) cam kết đảm nhận các lọai dịch vụ theo đúng thời hạn, điều kiện va điều khỏan (gọi là Những điều khỏan chung) và do đó tất cả các dịch vụ được chào hoặc thầu đều phải tuân theo Những Điều khỏan chung này. Tất cả các hợp đồng ký kết sẽ được thực hiện nghiêm ngặt theo Những điều khỏan chung. Trong trường hợp nếu đìêu khỏan hợp đồng không phù hợp với Luật Pháp của nước sở tại thì điều khỏan đó sẽ được thay thế sao cho phù hợp với Luật Pháp nước sở tại và không mâu thuẩn với Những Điều Khỏan Chung.

Kiểm tra là quá trình mà các Công ty sử dụng kiến thức, các chuyên gia, thử nghiệm quan sát sản phẩm, dịch vụ, thủ tục hoặc các hoạt động nhằm cung cấp thông tin cho ban Giám Đốc hoặc cấp thừa hành.
Tất cả các yêu cầu và đơn đặt hàng sử dụng dịch vụ phải đầy đủ thông tin mô tả sản phẩm, và hướng dẫn để công ty dễ dàng đánh giá hoặc thực hiện dịch vụ theo yêu cầu. Công ty sẽ cung cấp những dịch vụ theo đúng những phương pháp đó vì công ty muốn xem xét đến sự chính xác về các bước kỹ thuật hoặc tài chính hoạt động.
Là dịch vụ được cung cấp cho khách hàng bởi công ty,bao gồm báo cáo hay biên bản được lập, sử dụng và/ hoặc dựa vào các khách hàng đó phù hợp với các điều khoản và điều kiện sau:

1. Dịch vụ: Vietlink Global đảm bảo những dịch vụ công ty cung cấp hết sức chuyên nghiệp phù hợp với các chính sách chăm sóc, kỹ năng thực hiện mà được cung cấp bởi các công ty khác trong trường hợp tương tự. Lãnh đạo công ty khẳng định rằng tất cả những hướng dẫn và thông tin cập nhập được cung cấp kịp thời để dịch vụ thực hiện một cách hiệu quả nhất.Những dịch vụ đặt thù mà vượt quá phạm vi của tiêu chuẩn dịch vực như đã đề cập trong điều khoản chung do công ty thực hiện theo sắp xếp cụ thể..

2. Nhà Thầu: Vietlink Global hoạt động như là một nhà thầu độc lập cung cấp dịch vụ. Là một công ty có toàn quyền quyết định, định đoạt tất cả hoạt động trong công ty hoặc bất kỳ một phần của dịch vụ cho bất kỳ đại lý hoặc nhà thầu nào.

3. Nghĩa vụ của khách hàng:
 Khách hàng có trách nhiệm tuân thủ tất cả điều kiện điều khoản của dịch vụ đồng thời tư vấn cho công ty chúng tôi tất cả những thông tin cần thiết để Vietlink Global có thể cugn cấp dịch vụ một cách an toàn và hiệu quả nhất.

4. Không Bảo Hành: Vietlink Global có lời khuyên sâu sắc rằng không môt nhà phát hành bảo hiểm không nhà bảo hành về chất lượng và số lượng sản phẩm của bất cứ sảm phẩm nào được kiểm tra, phân tích hoặc cảnh báo trách nhiệm cho phép. Những định luật này luôn tìm kiếm chỗ hở để chống lại sự mất mát hoặc thiệt hại cần phải thu bảo hiểm thích hợp. Tất cả những vấn đề pháp lý thuộc thuộc về Vietlink Global, cán bộ, nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh cố ý hay không cố ý phá bỏ hợp đồng , cẩu thả, sơ xuất hoặc phải trả lại toàn bộ/ trả lại đúng giá trị sản phẩm của khách hàng. Để áp dụng tối đa quyền lợi của khách hàng mà pháp luật cho phép, Vietlink Global không chấp nhận sự tồn tại và sự không thông báo của tất cả các sản phẩm được bảo hành, cho dù thế nào đi chăng nữa không có sự giới hạn, thông tin bảo hành thương mại, điều kiện, tuổi thọ, thiết kế, kiểu dáng, hệ thống thích hợp cho mục đích cụ thể. Chúng tôi tìm kiếm cho quý khách hàng sự bảo vệ tối ưu nhất từ các nguy cơ mất mát hoặc hư hỏng hơn là cung cấp thông tin không rõ ràng cụ thể.

Nếu những yêu cầu đòi hỏi việc phân tích mẫu sản phẩm hàng hoá có nêu trong các định luật trên hay nhằm vào việc nghiên cứu của bất kỳ bên thứ 3 nào, công ty sẽ chiếu theo kết quả của việc phân tích mà không chịu trách nhiệm về độ chính xác của việc phân tích đó.Khi công ty, tương tự như vậy, đóng vai trò giám sát việc phân tích theo điều luật hay việc nghiên cứu của bất kỳ bên thứ 3 nào thì công ty chỉ xác nhận rằng các mẫu đó đã đuợc phân tích, ngược lại chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về độ chính xác việc phân tích hoặc kết quả của mẫu phân tích.


5. Những giới hạn:
 Vietlink Global reports are prepared for the sole use of its clients. These clients shall be considered to be only those customers being invoiced for our services. Any other party obtaining or relying on a Vietlink Global report, other than our client, does not constitute any representation of facts contained in the report by Vietlink Global.

6. Giảm thiểu nguy hại: 
Khách hàng đồng ý và phải bảo quản, đảm bảo, đề phòng và phát triển thương hiệu Vietlink Global, nhân viên công ty, bam giám đốc, lãnh đạo, các đại lý đơn vị xác nhập hay bổ sung; trong phạm vi cho phép hay tầt cả pháp lý, tránh khỏi thua lỗ hay mất mát, các yêu cầu, sự đòi hỏi, những nguyên nhân hoạt động, việc kiện tụng và các điều khoản kết hợp (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các phí án, chi phí thẩm định, các khoản điều tra và chi phí luật sư) và việc tặng thưởng phát sinh vì khách hàng hay bên thứ 3 nào cũng như nhhư là kết quả của,và hay bất kỳ hình thức phát sinh nào ngoài ý muốn, hay có liên quan đến các hoạt động của dịch vụ của Vietlink Global chiếu theo hợp đồng này và, hay việc vận chuyển, buôn bán hay điều luật tại mục “Hàng hoá nguy hại của khách hàng”: (i) bị thương tật, chết ngưòi, (ii) nguy hại đến thua lỗ hay mất quyềnsử dụng tài sản, và/hoặc (iii) mất mát tài chính của tất cả hay một đơn vị hàng hoá. Ngoài ra sự đảm bảo này đặc biệt áp dụng cho việc thất thoát, việc kiện tụng, những nguy hại, trách nhiệm pháp lý, tặng thưởng, các yêu cầu các án phí, tranh tụng hay nguyên nhân hoạt động của tất cả hay một đơn vị hàng hoá phát sinh vượt khỏi hay liên quan đến việc phá vỡ hợp đồng do bất cứ người nào liên quan trong hợp đồng đứng ra bảo đảm, cho dù thật hay viện cớ, trong công việc của hoạt động được nêu trong hợp đồng. Trong bất cứ trường hợp nào, Vietlink Global sẽ không chịu trách nhiệm đối với khách hàng về những nguy hại gián tiếp, đặt biệt không quan trọng (bao gồm nhưng không giới hạn, thua lỗ lợi nhuận hay ngừng việc kinh doanh); các khoản án phí hay các chi phí khác (bao gồm nhưng không giới hạn, các chi phí luật sư, án phí, chi phí phát sinh trước và sau khi kiện tụng), hay bất kỳ chi phí nào khác phát sinh do khách hàng hay bất kỳ bên thứ 3 nào trong bất kỳ phiên kiện tụng nào với mục đích chống lại hay có liên quan đến Vietlink Global hay bất kỳ người đứng ra bảo đảm có liên quan đến hợp đồng này hay bất kỳ dịch vụ nào được nêu trong hợp đồng này thậm chí khách hàng là bên thắng kiện. 

Tất cà các yêu cầu khiếu nại chống đối Vietlink Global phải được thực hiện trong trên văn bản trong vòng 45 ngày kể từ khi thực hiện giao dịch. Dù cho trực tiếp hay gián tiếp, việc không thông báo yêu cầu bằng văn bản trong vòng 45 ngày như đã nêu sẽ hình thành rào cản pháp lý hay sự khước từ bất kỳ yêu cầu nào theo hợp đồng, trách nhiệm pháp ly1hay cách khác có liên quan đến hoạt động công việc hay các dịch vụ có liên quan.

7. Các chất nguy hiểm: : Nhằm để Vietlink Global tối ưu hóa các dịch vụ do khách hàng yêu cầu, khách hàng cung cấp và Vietlink Global sẽ nhận các hàng hóa cho việc phân tích, kiểm tra, hay bất kỳ hàng hóa nguy hại hay độc hại, các chất thải và các chất được định nghĩa, nghi ngờ hay xác định có tính chất như trên theo bộ luật, nội quy hay quy chế (dù cho vẫn còn hiệu lực hay không hiệu lực hay đã ban hành) của liên bang hay quốc gia sở tại hay bất kỳ định nghĩa nào trong luật nêu lên điểm: “Các chất độc hại, nguy hiểm” theo đó Khách hàng hiểu và đồng ý rằng bất kỳ hàng hóa nguy hại nào Vietlink Global nhận được từ khách hàng hay theo yêu cầu của Khách hàng đều là tài sản của khách hàng đều là tài sản của khách hàng và thuộc mãng dịch vụ của Vietlink GlobalVietlink Global sẽ tiến hành bố trí, sắp sếp các mẫu hàng theo yêu cầu của khách hàng, Vietlink Global sẽ giao trả tất cả hàng hóa chưa sử dụng cho khách hàng, có chứa mẫu hàng hóa nguy hại bao gồm xăng hay dầu Diezel thành phẩm. Vietlink Global có quyền tính phí sắp xếp hàng hóa chưa sử dụng, áp dụng theo chính sách sắp xếp hàng hóa của Vietlink Global.

8. Giá cả: Nếu đạt được thỏa thuận đồng ý sử dụng dịch vụ của Vietlink Global khách hàng thanh toán căn cứ theo bảng biểu giá còn hiệu lực. Bảng báo giá thay đổi liên tục không được thông báo trước. Trong trường hợp những vấn đề phát sinh không dự kiến trước hoặc chi dùng phát sinh trong quá trình hoạt hoạt động của bất kỳ dịch vụ nào nêu trong hợp đồng, công ty có quyền tính các khoản chi phí phụ thu vào thời gian chờ đợi hay chi phí cần thiết phát sinh để hoàn tất giao dịch.
Ban lãnh đạo không được kéo dài hay trì hoãn việc thanh toán với bất kỳ lý do mâu thuẫn nào, quyền yêu cầu áp đặt, hay việc gây rối làm ảnh hưởng hay chống lại công ty. 

9. Thuế:
 bất kỳ thuế thu nhập hay thuế chính phủ; đang có hiệu lực hay đã được biểu quyết hoặc áp dụng trong thời gian tới, ngoại trừ một loại thuế dựa trên khoản thu nhập đã khấu trừ của Vieitlink Global, dựa trên hoặc được ước tính trên các chi phí dịch vụ có sẵn theo đó, đều xem là các phí phụ thu đã được xác định rõ ở bảng Biểu Giá và khách hàng phải trả căn cứ theo bảng Biểu Giá này. Tất cả các thuế, thuế hàng hóa hay thuế chính phủ đánh ngoài địa phận Hoa Kỳ hoàn trả bởi khách hàng.

10. Tính khả thi: Nếu bất kỳ điều luật nào trong tất cả các điều khoản chung này được xem là sai, bất hợp pháp hay không có hiệu lực thì điều luật đó sẽ không ảnh hưởng gì đến bất kỳ điều luật nào khác trong số các điều khoản chung.

11. Tính bất khả kháng: Vietlink Global không chịu trách nhiệm đối với việc trì hoản hay lỗi khi sử dụng dịch vụ theo hợp đồng này do những nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của Vietlink Global

12. Thỏa thuận toàn diện: Tất cả các điều khoản chung và bảng Biểu Giá đang được áp dụng tại thời điểm.Tất cả các điều khoản chung và bảng Giá đang áp dụng nào đều mô tả về thỏa thuận toàn diện của các bên. Vietlink Global không bị ràng buộc với bất kỳ thủa thuận, biên bản ghi nhớ hay hóa đơn mua bán bằng miệng hay văn bản trước hay tạm thời có liên quan đến dịch vụ được thực hiện theo hợp đồng này.

13. Các chỉnh sửa hợp đồng: Các thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hay biên bản hủy bỏ đối với các điều khoản chung sẻ có hiệu lực chỉ khi được người thừa quyền Vietlink Global và đại diện có thẩm quyền của khách hàng đồng tý xác nhận trên văn bản.

14. Các thủ tục xác nhận hợp pháp: Trong trường hợp Vietlink Global hay bất kỳ nhân viên nào của Vietlink Globalđược triệu tập để làm chứng (tại tòa án, nơi lấy tờ khai, thủ tục hành chính hay bất kỳ) để tham gia tìm kiếm hay ngược lại trợ giúp giải quyết mâu thuẫn giữa khách hàng và bất kỳ bên thứ 3 nào có liên quan đến công việc hay dịch vụ của Vietlink Global hay nhân viên của công ty được triệu tấp làm chứng gay giải quyết khiếu nại, thì tất cả các chi phí, khoản áp dụng hiện hành hay chi phí cho các dịch vụ đó sẽ do khách hàng chi trả.